Rejestracja produktu

Regulamin rejestracji

Aby przejść do kolejnego kroku pozwalającego na odzyskanie kodów aktywacyjnych uzyskanych wcześniej w tym serwisie należy zapoznać się z poniższym regulaminem i zaakceptować jego postanowienia poprzez wciśnięcie przycisku akceptacji umieszczonego pod nim.

REGULAMIN rejestracji Kodów Rejestracyjnych dla Użytkowników K Dystrybucja sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Informatycznego, które polegają w szczególności na zarejestrowaniu Kodu Rejestracyjnego udostępnionego Użytkownikowi.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikom w formie elektronicznej na stronie internetowej https://rejestracja.kaspersky.com.pl w zakładce „Regulamin“. Na żądanie Użytkownika Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu na podany w czasie rejestracji lub inaczej wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 2

Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w niniejszym Regulaminie w formie zapisu wielką literą, powinno im być nadane znacznie wskazane w poniższych definicjach:

Adres Poczty Elektronicznej
oznacza wskazany podczas rejestracji w Systemie Informatycznym adres poczty elektronicznej Użytkownika.
Kod Aktywacyjny
oznacza ciąg znaków umożliwiający aktywację produktu Usługodawcy przez Użytkownika.
Kod Rejestracyjny
oznacza ciąg znaków udostępnianych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub jego Partnerów, który umożliwia za pośrednictwem Systemu Informatycznego rejestrację celem otrzymania Kodu Aktywacyjnego.
Partner
oznacza osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę z Usługodawcą na udostępnianie Kodów Rejestracyjnych Użytkownikom.
System Informatyczny
oznacza serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem https://rejestracja.kaspersky.com.pl
Umowa
oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem.
Usługa
oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Systemu Informatycznego na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługodawca
oznacza spółkę działającą pod firmą „K Dystrybucja“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965303, NIP: 9492254431, REGON: 521699086, o kapitale zakładowym w wysokości 6000,00 złotych wpłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: info@kaspersky.com.pl.
Użytkownik
oznacza osobę lub podmiot, który uzyskuje od Usługodawcy lub jego Partnerów Kod Rejestracyjny zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3

Rodzaj i Zakres Usług

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika następujących Usług:
  1. zarejestrowania produktu Usługodawcy z wykorzystaniem udostępnionych Użytkownikowi Kodów Rejestracyjnych (szczegółowa procedura rejestracji została opisana w § 4 niniejszego Regulaminu),
  2. udostępniania innych funkcjonalności określonych w Systemie Informatycznym.

§ 4

Kody Rejestracyjne i Aktywacyjne

 1. Użytkownik uprawniony jest do jednokrotnego wykorzystania Kodu Rejestracyjnego wyłącznie w celach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Procedura zarejestrowania Kodu Rejestracyjnego i uzyskania Kodu Aktywacyjnego przez Użytkownika przebiegać będzie następująco:
  1. na podstawie odrębnej Umowy z Partnerem Użytkownik uzyskuje Kod Rejestracyjny,
  2. w celu rejestracji w Systemie Informatycznym Użytkownik podaje Kod Rejestracyjny na stronie internetowej: https://rejestracja.kaspersky.com.pl oraz zatwierdza niniejszy Regulamin,
  3. w czasie rejestracji Użytkownik podaje dane określone w formularzu elektronicznym, w szczególności Adres Poczty Elektronicznej,
  4. po ukończeniu rejestracji na Adres Poczty Elektronicznej zostaje wygenerowany i przesłany unikatowy Kod Aktywacyjny do produktu.
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji w Systemie Informatycznym przy użyciu jednorazowego Kodu Rejestracyjnego wyłącznie we własnym imieniu.
 4. W celu uzyskania Kodu Aktywacyjnego do produktu niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 5. W razie utraty przez Użytkownika Kodu Aktywacyjnego jego odzyskanie będzie możliwe za pośrednictwem Adresu Poczty Elektronicznej.

§ 5

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. świadczenia Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie,
  2. przesyłania Kodu Aktywacyjnego po prawidłowym wypełnieniu formularza i rejestracji w Systemie Informatycznym przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Kodu Aktywacyjnego Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

§ 6

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  2. wykorzystania Kodu Rejestracyjnego zgodnie z postanowieniami oraz na zasadach i w granicach określonych niniejszym Regulaminem,
  3. utrzymywania Kodu Rejestracyjnego oraz Kodu Aktywacyjnego w poufności, w sposób uniemożliwiający wykorzystanie Kodu Rejestracyjnego lub Kodu Aktywacyjnego przez nieupoważnione podmioty lub osoby,
  4. prawidłowego określenia i aktualizowania danych Użytkownika, w tym w szczególności Adresu Poczty Elektronicznej,
  5. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikającego z Regulaminu korzystania z Systemu Informatycznego. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Systemu Informatycznego, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na System Informatyczny.

§ 7

Przerwy w Świadczeniu Usług

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Systemu Informatycznego. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostępie do Systemu Informatycznego, w tym spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Użytkownika.
 2. Usługodawca uprawiony jest do wprowadzenia raz w miesiącu planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usług, w wymiarze 48 godzin. Usługodawca powiadomi o planowanej przerwie technicznej.

§ 8

Warunki Techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet poprzez łącze o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16, lub FireFox 10, lub Opera 11, lub Safari 5 lub nowszej, akceptująca pliki typu cookie, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. wyświetlacz o minimalnej rozdzielczość 1024x768 pikseli.
 2. Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:
  1. możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń Systemu Informatycznego oraz nieautoryzowanym dostępem do Systemu Informatycznego,
  2. możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania,
  3. możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing, tj. przesyłanie fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i informacji.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 2. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Usługodawcy, Użytkownika lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
  1. naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
  2. udostępnienia Kodu Rejestracyjnego lub/i Kodu Aktywacyjnego podmiotom do tego nieuprawnionym,
  3. udostępnienia loginu lub/i hasła do Systemu Informatycznego podmiotom do tego nieuprawionym,
  4. niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Systemu Informatycznego, w szczególności korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością,
  5. nieznajomością przez Użytkownika przepisów prawa lub wykorzystania przez Użytkownika Usług do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Użytkownikowi lub osobie trzeciej, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
  1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu systemu informatycznego lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika,
  2. wprowadzeniem do Systemu Informatycznego lub systemu informatycznego Użytkownika jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w związku z otrzymaniem, skopiowaniem, odczytaniem lub jakimkolwiek wykorzystaniem informacji, zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzenia lub oprogramowania posiadanego przez Użytkownika,
  3. spadkiem wydajności Systemu Informatycznego, utrudnieniami lub uniemożliwieniem korzystania przez Użytkownika z Usług, w związku z masowym rejestrowaniem Kodów Rejestracyjnych przez Użytkowników lub nieautoryzowanymi działaniami osób trzecich (np. ataki typu DDoS).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym składających się na treści zawarte w Systemie Informatycznym w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne do korzystania z Usług. Powyższe zobowiązania do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy wiążą Użytkownika przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakiejkolwiek przyczyny. Upływ powyższego okresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy nie ma wpływu na realizację przez Użytkownika obowiązków dotyczących ochrony informacji wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Użytkownik może ujawnić tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy na żądanie uprawnionego organu np. sądu, policji, organów administracji . w zakresie, w jakim dany organ uprawniony jest na podstawie przepisów prawa do żądania ujawnienia określonych informacji.
 5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Użytkownikowi w związku z wadami (usterkami) Systemu Informatycznego, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem Systemu Informatycznego, awariami Systemu Informatycznego, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usług spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi z winy umyślnej Usługodawcy.
 6. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą wszystkich podstaw dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej.

§ 10

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być składane na adres poczty elektronicznej rejestracja@kaspersky.com.pl lub pisemnie, na adres Usługodawcy („K Dystrybucja“ sp. z o.o. ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Reklamacja“ na kopercie).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana w formie, w jakiej została złożona reklamacja zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu na adres podany w reklamacji.

§ 11

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, „K Dystrybucja“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usług, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usług niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
 3. Usługodawca informuje, że dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Systemie Informatycznym, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na Adres Poczty Elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy [rejestracja@kaspersky.com.pl].
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.

§ 12

Okres Obowiązywania i Rozwiązanie Umowy o ¦wiadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Kodu Rejestracyjnego w Systemie Informatycznym.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania Użytkownika przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub naruszenia praw osób trzecich,
  2. stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  3. prowadzenia przez Użytkownika działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
  4. wygaśnięcia Umowy,
  5. otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego wobec Użytkownika.

§ 13

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.
 2. Użytkownik może otrzymywać na Adres Poczty Elektronicznej podany w procesie rejestracji w Systemie Informatycznym informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.
 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń i adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
 4. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego,
  4. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
  6. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
 5. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje na stronie internetowej https://rejestracja.kaspersky.com.pl podając w treści informacji nową lub ujednoliconą wersję Regulaminu. Użytkownik może wyrazić zgodę lub brak zgody na nową treść Regulaminu Usługodawcy korzystając ze strony internetowej https://rejestracja.kaspersky.com.pl.
 6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.